CONGRATULATIONS!! MABUHAY!! MABUHAY!! D.F.A. BRODS NA UPSILONIAN, PROMOSYON NAAPRUBAHAN . . .

By October 9, 2006Uncategorized

WILLY GAA ’66

Washington D.C., ang Pilipinas na pangunahing embahada
I sang magiting, subok at tunay na Upsilonian ang tinalaga.
L antay na ginto at diamante marahil ang kasing halaga
L ingkod na maaasahan ng mga kababayan sa Amerika
Y aman ng Kapatirang Upsilon, mga diplomatikong kasama.

G inoo, kagalang-galang na Embahador ng Inang Bayan
A ntas ay mataas, malawak ang diplomasyang karanasan
A ayudahan ng Diyos sa delikadong landas na lalakaran.

OSCAR “OCA” VALENZUELA ’64

O pisyal na posisyon ngayon sa ating DFA na kagawaran
C hief of Mission Class I, matapos ang promosyon ay aprubahan
A bang karangalang natamo, dangal din ng mga Upsilonian.

JESUS “JESS” YABES ’66

J ubilant ng sa Otso Otso sa Toronto Frat Ball isalaysay
E spesyal na akdang mga aklat ay tunay na pinaghusay.
S uperior!! kayat ang buhok “salt and Pepper” na ang kulay
S inabay na promosyon sa DFA Chief of Mission Class I ang patunay.

JOSE ARTHUR “JOEY” AMPESO ’68

J olly good fellow, jolly good fellow na Upsilonian
O kasyong promosyon sa DFA, mahirap malimutan.
E to kaya’y pahiwatig ni Ate Gloria na kapatawaran?
Y amang ang pangyayari di yata namang kasalanan.

Pagbati sa bagong posisyon
Mula sa batch 57 Upsilon.

Toronto Brods: Congratulations!!
Sa inyong panibagong promotions.

Josie,Upsilon57 sa Toronto
2006 Oktubre otso
“Thanksgiving Day” dito.

Sharing this Post:

Join the discussion 396 Comments

Leave a Reply